08
2020
04

Linux常用系统安全命令

sudo // 超级用户

su // 用于切换当前用户身份到其他身份,变更时需输入所要变更的用户账号与密码。

chmod // 用来变更文件或目录的权限

setfacl // 设置文件访问控制列表

« 上一篇 下一篇 »

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。