java数组去重(Java数组去重复问题)

Java数组去重复问题

最简单的方式,我觉得效率也比较高的! 你建一个set。TreeSet吧,把组数组里面的数据取出来一个一个放入set。最后set里面的数据就是没有重复的了!把set再放回ArrayList就OK。好处是,不管List有多大,放入的时候都是一个一个放的。我尝试过给6万条数据去重复,效率还是可以的

如何用java过滤掉该数组中的重复值求帮助!String arr[];arr={a,b,a,a,b,c,c,d}

public static void main(String args)
{
String arr = {“a“, “b“, “a“, “a“, “b“,
“c“, “c“, “d“};

//直接使用Set的不允许内容重复的特性,自动去掉重复的
Set《String》 filterSet = new HashSet《String》();
for (String str : arr)
{
filterSet.add(str);
}
System.out.println(filterSet);
}

java 删除数组中重复元素

package com.akfucc.zhidao;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
public class P124876743 {
public static void main(String args) {
int nums = { 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4 };
List《Integer》 numList = new ArrayList《Integer》();
for (int i : nums)
numList.add(i);
System.out.println(numList);
// 做删除
Iterator《Integer》 it = numList.iterator();
int temp = -1;
if (it.hasNext())
temp = it.next();
while (it.hasNext()) {
int i = it.next();
if (i == temp) {
it.remove();
} else {
temp = i;
}
}
System.out.println(numList);
}
}

java中怎么样子找出数组中重复的数,并去除

其实只要遍历数组,然后放进set集合内即可实现。
比如:
//set集合可以自动去重
Integer a = {1, 2, 2 , 19, 19, 8, 9};
Set《Integer》 set = new HashSet《Integer》();
for(Integer i : a)
set.add(i);
for(Object s: set.toArray())
System.out.print(s+ “ “);
}

Java中的一维数组去掉当中的重复数据怎么操作

public static void main(String args) {
    int intArray = new int{6, 2, 9, 6, 1, 2, 6, 7, 8};
    int noneRepeatArray = new int{};
    for (int i : intArray) {
        boolean hasRepeat = false;
        for (int j : noneRepeatArray) {
            if (i == j) hasRepeat = true;
        }
        if (!hasRepeat) {
            int tempArray = new int[noneRepeatArray.length + 1];
            System.arraycopy(noneRepeatArray, 0, tempArray, 0, noneRepeatArray.length);
            noneRepeatArray = tempArray;
            noneRepeatArray[noneRepeatArray.length-1] = i;
        }
    }
    System.out.println(Arrays.toString(noneRepeatArray));
}

java中怎么找出数组中重复的数并去除

java中找出数组中重复的数并去除的代码如下:

 public static void testA() { 
    String  str = {“Java“, “C++“, “Php“, “C#“, “Python“, “C++“, “Java“}; 
    for (String elementA:str ) { 
      System.out.print(elementA + “ “); 
    } 
    List《String》 list = new ArrayList《String》(); 
    for (int i=0; i《str.length; i++) { 
      if(!list.contains(str[i])) { 
        list.add(str[i]); 
      } 
    } 
    System.out.println(); 
    String newStr = list.toArray(new String); //返回一个包含所有对象的指定类型的数组  
    for (String elementB:newStr ) { 
      System.out.print(elementB + “ “); 
    } 
    System.out.println(); 
  }

所谓数组,是无序的元素序列。 若将有限个类型相同的变量的集合命名,那么这个名称为数组名。组成数组的各个变量称为数组的分量,也称为数组的元素,有时也称为下标变量。用于区分数组的各个元素的数字编号称为下标。数组是在程序设计中,为了处理方便, 把具有相同类型的若干元素按无序的形式组织起来的一种形式。 这些无序排列的同类数据元素的集合称为数组。

举例:

  • int a; 说明整型数组a,有10个元素。

  • float b,c; 说明实型数组b,有10个元素,实型数组c,有20个元素。

  • char ch; 说明字符数组ch,有20个元素。

数组中的所有元素都具有相同类型(这一点和结构或类中的字段不同,它们可以是不同类型)。数组中的元素存储在一个连续性的内存块中,并通过索引来访问(这一点也和结构和类中的字段不同,它们通过名称来访问)。