Html设置横向导航结构的方法

Html如何设置横向导航结构?很多人都会想知道Html设置横向导航结构的方法,现在爱站小编就为大家介绍Html设置横向导航结构的方法,想了解的朋友们一起去看看吧。

方法一 块状结构与行内结构的结合。

这里首先介绍一下块状元素与行内结构的区别。

(1)块状结构可以设置行高、宽(width、height),边距(margin、padding)、边框(border)等属性。行内元素只能设置行高,左右边距,但不具备外边距,上下内边距和边框等属性。

(2)块状结构比较霸道,并不与其他元素分享一行。行内元素则可以嵌套在其他元素中。

常见的块状元素有ul,ol,p,form等。常见的行内元素有meta,img,span,h1-h6,label等。

但有时候,为了使块状结构具有行内元素的特性,或者使行内元素具有块状元素的特性,会对两者进行结合。举一个使行内元素具有块状元素特性的例子:a标签是最重要的行内标签之一,用户可以根据它指定的链接访问相应页面。为了使a标签下的元素表现更加美观,我们想要给这个链接设置一些属性,包括比如边框、边距、背景颜色等等。我们知道这些属性都是块状结构才具有的,所以我们此刻既想继续使用a这个行内标签来容纳链接内容,又希望这个行内元素也能拥有块状结构的相关属性。

我们可以通过”a{display:block}“的设置来解决这一问题。

类似的,当我们想要借助列表,达到设置横向导航目的时,我们希望列表的每一行能够在同一行显示,这时我们也可以通过块状结构与行内结构的结合来达到此目的。

我们只需要为list添加一行代码:list{display:inline;}

方法二 利用float属性设置。

属性float可以设置两个方向浮动,包括left和right。设置横向导航,就是将列表横置向左浮动,其中向左浮动是因为我们希望设置浮动后,导航的顺序从左到右被横置,即从左到右依次是导航一到导航四,这更符合更多用户的习惯。

代码:

XML/HTML Code
复制内容到剪贴板
 1. <!DOCTYPE html>  
 2. <html>  
 3. <head lang=“en”>  
 4.     <meta charset=“UTF-8”>  
 5.     <title></title>  
 6.     <style type=“text/css”>  
 7.         ul{   
 8.             float:right;   
 9.         }   
 10.         li{   
 11.             padding-right:30px;   
 12.             float:left;   
 13.         }   
 14.         a{   
 15.             margin-left:20px;   
 16.             font-size:20px;   
 17.             font-weight:bold;   
 18.             color:white;   
 19.             display:block;   
 20.             border:1px solid black;   
 21.             width:100px;   
 22.             text-decoration:none;   
 23.             text-align:center;   
 24.             background-color:darkseagreen;   
 25.         }   
 26.         a:hover{   
 27.             color:red;   
 28.         }   
 29.     </style>  
 30. </head>  
 31. <body>  
 32. <ul>  
 33.     <li>导航一</li>  
 34.     <li>导航二</li>  
 35.     <li>导航三</li>  
 36. </ul>  
 37.   
 38. <a href=“#”>百度</a>  
 39. </body>  
 40. </html>  

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,更多相关内容,尽在爱站技术频道。