CSS3 三维变形实现立体方块特效源码

YPE HTML>

前言

三维变换使用基于二维变换的相同属性,如果您熟悉二维变换,你们发现3D变形的功能和2D变换的功能类似。3D变形与2D变形的最大不同就在于其参考的坐标轴不同,2D变形的坐标轴是平面的,只存在X轴和Y轴,而3D变形的坐标轴则是X、Y、Z三条轴组成的立体空间,X轴正向是朝右,Y周正向是朝下,Z轴正向是朝屏幕外。

静态效果图如下:

实例代码

 
 
 CSS3三维变形
 
     * {
     margin: 0;
     padding: 0;
     }
     
     .box {
     position:relative;
     top: 100px;
     width:300px;
     height: 300px;
     margin: 0 auto;
     background-color: #ccc;
     /*
      é€è§†æ•ˆæžœ
      越大é€è§†è·ç¦»è¶Šå¹³é¢ï¼Œå之亦然
     */
     perspective:800px;
     }
     .content {
     /*3d视图*/
     transform-style: preserve-3d;
     /*过度动画*/
     transition: all 3s linear;
     width:200px;
     height: 200px;
     position: absolute;
     top: 50px;
    left: 50px;
     }
     /*
     ç»è¿‡é¡ºæ—¶é’ˆæ—‹è½¬
     */
     .content:hover {
     transform: rotateX(180deg) rotateY(180deg);
     }
     /*
     æ–¹å—公共样å¼
     */
     .side {
     position: absolute;
    height: 200px;
    width: 200px;
    border: 2px solid #000;
    background: rgba(0,0,0,0.3);
    color: #fff;
    line-height: 200px;
    font-size: 30px;
    font-weight: bold;
    text-align: center;
    text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0,0,0,0.2);
     }
     /*
     å‰
     */
     .side1 {
      transform: translateZ(100px);
     }
     /*
     åŽ
     */
     .side2 {
     transform: rotateX(180deg) translateZ(100px);
     } 
     /*
     å·¦
     */
     .side3 {
     transform: rotateY(-90deg) translateZ(100px);
     }
     /*
     å³
     */
     .side4 {
     transform: rotateY(90deg) translateZ(100px);
     }
     /*
     上
     */
     .side5 {
     transform: rotateX(90deg) translateZ(100px);
     }
     /*
     下
     */
     .side6 {
     transform: rotateX(-90deg) translateZ(100px);
     }
    
 
 
1
2
3
4
5
6

总结

以上就是这篇文章的全部内容了,希望本文的内容对大家的学习或者工作能带来一定的帮助,如果有疑问大家可以留言交流。