Leetcode:35-搜索插入位置

35. 搜索插入位置

给定一个排序数组和一个目标值,在数组中找到目标值,并返回其索引。如果目标值不存在于数组中,返回它将会被按顺序插入的位置。

你可以假设数组中无重复元素。

示例 1:

输入: [1,3,5,6], 5
输出: 2
示例 2:

输入: [1,3,5,6], 2
输出: 1
示例 3:

输入: [1,3,5,6], 7
输出: 4
示例 4:

输入: [1,3,5,6], 0
输出: 0

思路

这道题相对简单点,需要考虑的地方也很明确,画出思维导图:

代码

class Solution { 
  public int searchInsert(int[] nums, int target) { 
  //排除特殊情况
    if(nums.length == 0){ 
      return 0;
    }

	//遇到相等直接直接返回
    for(int i=0 ;i<nums.length; i++){ 
      if(nums[i] == target){ 
        return i;
      }
    }

    int tag = 0;
    for(int j = 0; j+1<=nums.length; j++){ 
    //两种特殊情况
      if(target < nums[0]){ 
        return 0;
      }
      if(target > nums[nums.length-1]){ 
        return nums.length;
      }
      //选择插入位置
      if(nums[j] < target && nums[j+1] > target){ 
        tag = j+1;
      }
    }
    return tag;

  }
}

测试