qqhttp代理服务器 代理设置

QQHTTP代理设置

如果你是想改QQ的IP地址,让别人以为你在外地或者国外,那么设置方法如下:你随便启动一个QQ,在密码框下有一个 “设置“ 按钮 你点它一下出现详细设置 你选择连接类型里是:HTTP代理然后在 尽量选一些比较快的代理服务器(多试试,打开网页速度快就留下,不然就换)..

谁知道QQ代理服务器怎么弄

有好几个模式 在QQ一点开 填密码的地方
下面有个高级 点开 可能选模式
俺用的是 HTTP
用户名和密码不用填
填IP地址和后面的端口号就行了
在网上找找有做QQ代理的服务器
比如61.19.144.178:8080@HTTP
地址是61.19.144.178 端口8080
可以先试试通不通 下面有个测试连接
别忘了加分哟 哈哈 先谢了
12.178.95.126:81@HTTP
24.97.174.130:80@HTTP
59.120.112.141:80@HTTP
59.120.112.141:3128@HTTP
61.9.41.77:8080@HTTP
61.9.97.65:3128@HTTP
61.19.144.178:8080@HTTP
61.19.144.186:80@HTTP
61.19.145.3:8080@HTTP
61.19.145.4:8080@HTTP
61.19.158.50:8080@HTTP
61.19.203.210:80@HTTP
61.19.213.66:80@HTTP
61.26.118.175:80@HTTP
61.43.197.184:8080@HTTP
61.55.134.116:3128@HTTP
61.61.39.1:80@HTTP
61.62.129.158:3128@HTTP
61.66.137.2:80@HTTP
61.131.51.91:3128@HTTP
61.131.63.62:8080@HTTP
61.131.63.210:8080@HTTP
61.150.115.245:8080@HTTP
61.151.253.137:80@HTTP
61.151.253.138:80@HTTP
61.151.253.142:80@HTTP
61.151.253.144:80@HTTP
61.151.253.147:80@HTTP
61.151.253.148:80@HTTP
61.151.253.151:80@HTTP
61.151.253.153:80@HTTP
61.151.253.154:80@HTTP
61.151.253.155:80@HTTP
61.151.253.157:80@HTTP
61.151.253.158:80@HTTP
61.151.253.159:80@HTTP
61.151.253.160:80@HTTP
61.151.253.163:80@HTTP
61.151.253.167:80@HTTP
61.151.253.168:80@HTTP
61.151.253.173:80@HTTP
61.151.253.174:80@HTTP
61.151.253.175:80@HTTP
61.151.253.176:80@HTTP
61.151.253.177:80@HTTP
61.151.253.179:80@HTTP
61.151.253.181:80@HTTP
61.151.253.184:80@HTTP
61.151.253.186:80@HTTP
61.151.253.189:80@HTTP
61.151.253.190:80@HTTP
61.151.253.194:80@HTTP
61.151.253.195:80@HTTP
61.153.27.226:8080@HTTP
61.178.185.56:80@HTTP
61.179.12.212:3128@HTTP
61.179.12.213:3128@HTTP
61.179.12.214:3128@HTTP
61.191.25.163:80@HTTP
61.191.25.163:3128@HTTP
61.220.150.2:3128@HTTP
61.221.30.167:3128@HTTP
61.222.135.178:80@HTTP
61.233.144.194:80@HTTP
61.233.144.194:3128@HTTP
62.23.216.252:8080@HTTP
62.57.157.47:8080@HTTP
62.58.60.210:3128@HTTP
62.111.220.194:8080@HTTP
62.139.105.29:3128@HTTP
62.212.101.13:8080@HTTP
62.231.243.136:80@HTTP
63.200.164.30:8080@HTTP
63.245.80.18:3128@HTTP
64.71.148.68:80@HTTP
64.145.157.26:3128@HTTP
66.47.217.98:3128@HTTP
66.201.174.92:80@HTTP
66.201.174.92:3128@HTTP
66.208.203.98:444@HTTP
66.208.237.212:444@HTTP
66.250.69.1:8888@HTTP
66.250.69.2:8888@HTTP
67.136.51.154:2301@HTTP
67.180.239.246:80@HTTP
68.101.240.35:3128@HTTP
68.224.171.7:3128@HTTP
80.24.119.73:80@HTTP
80.26.4.209:80@HTTP
80.26.113.195:80@HTTP
80.32.218.175:80@HTTP
80.53.107.78:3128@HTTP
80.59.94.23:80@HTTP
80.191.114.13:80@HTTP
80.237.140.233:3382@HTTP
80.244.132.217:3128@HTTP
80.245.39.46:80@HTTP
80.249.73.65:80@HTTP
80.249.73.66:80@HTTP
80.249.73.67:80@HTTP
80.249.73.68:80@HTTP
80.249.73.69:80@HTTP
81.168.203.6:3128@HTTP
81.199.24.18:80@HTTP
81.202.87.36:6588@HTTP
82.129.167.20:3128@HTTP
82.129.167.171:3128@HTTP
83.16.91.210:8080@HTTP
83.146.17.76:3128@HTTP
83.151.202.48:3128@HTTP
128.2.198.188:3124@HTTP
128.2.198.188:3128@HTTP
128.2.198.196:3124@HTTP
128.2.198.196:3128@HTTP
128.8.126.69:3128@HTTP
128.31.1.13:3128@HTTP
128.31.1.14:3124@HTTP
128.59.67.201:3124@HTTP
128.59.67.201:3128@HTTP
128.83.143.152:3128@HTTP
128.83.143.153:3124@HTTP
128.83.143.153:3128@HTTP
128.111.52.62:3124@HTTP
128.111.52.62:3128@HTTP
128.208.4.197:3128@HTTP
128.208.4.199:3124@HTTP
128.208.4.199:3128@HTTP
128.220.231.2:3128@HTTP
128.223.6.111:3128@HTTP
128.223.6.112:3128@HTTP
128.252.19.22:3128@HTTP
129.22.150.105:3124@HTTP
130.206.11.231:8080@HTTP
130.206.11.232:80@HTTP
132.72.23.10:3128@HTTP
140.112.107.80:3124@HTTP
140.112.107.80:3128@HTTP
140.115.184.200:3128@HTTP
142.103.2.1:3128@HTTP
146.164.26.76:3128@HTTP
147.46.240.165:3128@HTTP
148.235.92.153:3128@HTTP
155.98.35.2:3128@HTTP
161.142.143.4:80@HTTP
162.39.225.78:8000@HTTP
163.27.204.1:3128@HTTP
163.27.212.193:3128@HTTP
163.27.218.193:3128@HTTP
163.27.221.129:3128@HTTP
163.27.226.129:3128@HTTP
163.30.98.129:8080@HTTP
164.58.183.116:80@HTTP
164.67.194.225:3128@HTTP
167.206.40.140:8080@HTTP
167.206.61.66:3128@HTTP
168.143.113.13:80@HTTP
168.172.128.94:80@HTTP
168.234.181.154:3128@HTTP
169.229.50.15:3124@HTTP
169.229.50.15:3128@HTTP
169.229.50.16:3128@HTTP
169.229.50.17:3128@HTTP
171.64.64.217:3128@HTTP
192.17.239.250:3128@HTTP
193.95.113.114:80@HTTP
193.188.96.137:80@HTTP
193.188.96.140:80@HTTP
193.188.96.141:80@HTTP
193.188.96.142:80@HTTP
193.188.96.145:80@HTTP
193.188.96.147:80@HTTP
193.188.96.148:80@HTTP
193.188.96.150:80@HTTP
193.188.96.151:80@HTTP
193.188.96.152:80@HTTP
193.188.96.153:80@HTTP
193.188.96.154:80@HTTP
193.188.96.155:80@HTTP
193.188.96.156:80@HTTP
193.188.96.157:80@HTTP
193.188.96.158:80@HTTP
193.188.96.159:80@HTTP
193.188.113.135:80@HTTP
193.188.126.130:80@HTTP
193.188.126.132:80@HTTP
193.188.126.134:80@HTTP
193.188.126.135:80@HTTP
193.188.126.136:80@HTTP
193.188.126.142:80@HTTP
193.188.126.144:80@HTTP
193.188.126.145:80@HTTP
193.188.126.146:80@HTTP
193.188.126.147:80@HTTP
194.112.131.39:8080@HTTP
194.117.134.72:8081@HTTP
194.209.129.40:80@HTTP
195.61.146.130:80@HTTP
195.145.214.67:8080@HTTP
195.175.37.6:80@HTTP
195.175.37.6:8080@HTTP
195.175.37.8:80@HTTP
195.175.37.8:8080@HTTP
195.175.37.38:80@HTTP
195.175.37.38:8080@HTTP
195.175.37.54:80@HTTP
195.175.37.54:8080@HTTP
195.175.37.55:80@HTTP
195.175.37.55:8080@HTTP
195.175.37.71:80@HTTP
195.175.37.71:8080@HTTP
195.229.240.86:80@HTTP
195.229.241.22:80@HTTP
195.235.180.7:3128@HTTP
195.235.180.15:3128@HTTP
196.203.64.2:8080@HTTP
200.10.72.210:3128@HTTP
200.10.72.212:3128@HTTP
200.34.99.9:8080@HTTP
200.44.148.141:80@HTTP
200.60.219.147:3128@HTTP
200.68.97.249:8088@HTTP
200.71.41.34:3128@HTTP
200.81.94.59:80@HTTP
200.112.12.247:3128@HTTP
200.117.188.38:3128@HTTP
200.153.112.250:3128@HTTP
200.153.197.41:3128@HTTP
200.158.140.22:3128@HTTP
200.161.11.87:3128@HTTP
200.161.15.31:3128@HTTP
200.161.131.143:3128@HTTP
200.162.244.20:3128@HTTP
200.163.73.90:3128@HTTP
200.168.83.122:6588@HTTP
200.168.105.134:3128@HTTP
200.168.162.204:3128@HTTP
200.171.34.215:3128@HTTP
200.189.80.7:80@HTTP
200.193.231.54:80@HTTP
200.204.53.11:3128@HTTP
200.204.177.231:3128@HTTP
200.207.50.39:6588@HTTP
200.207.76.101:8080@HTTP
200.207.120.140:3128@HTTP
200.207.168.227:3128@HTTP
200.216.61.154:3128@HTTP
200.232.72.170:3128@HTTP
201.6.101.49:3128@HTTP
202.28.25.124:80@HTTP
202.28.120.10:443@HTTP
202.29.4.12:444@HTTP
202.29.8.4:8080@HTTP
202.29.30.6:8080@HTTP
202.29.30.10:8080@HTTP
202.54.51.5:80@HTTP
202.56.253.177:80@HTTP
202.56.253.183:443@HTTP
202.56.253.183:8080@HTTP
202.56.253.184:443@HTTP
202.56.253.184:8080@HTTP
202.59.128.8:8080@HTTP
202.59.239.66:3128@HTTP
202.69.200.15:80@HTTP
202.71.244.18:3128@HTTP
202.72.207.195:3128@HTTP
202.79.220.49:3124@HTTP
202.79.220.49:3128@HTTP
202.79.220.50:3124@HTTP
202.79.220.50:3128@HTTP
202.79.220.51:3124@HTTP
202.79.220.51:3128@HTTP
202.85.137.159:3128@HTTP
202.96.80.30:3128@HTTP
202.97.142.40:3128@HTTP
202.103.252.86:3128@HTTP
202.105.138.117:8080@HTTP
202.117.27.39:80@HTTP
202.117.212.11:80@HTTP
202.129.44.59:8080@HTTP
202.129.44.60:8080@HTTP
202.129.48.194:80@HTTP
202.130.116.22:3128@HTTP
202.138.141.46:3128@HTTP
202.143.143.130:80@HTTP
202.143.154.226:8080@HTTP
202.143.164.242:80@HTTP
202.143.164.242:8080@HTTP
202.143.169.162:8080@HTTP
202.143.173.178:3128@HTTP
202.157.192.156:80@HTTP
202.164.162.118:6588@HTTP
202.175.60.218:80@HTTP
202.175.65.186:8080@HTTP
202.175.65.188:8080@HTTP
202.175.212.134:3128@HTTP
202.179.137.15:80@HTTP
202.183.216.170:8080@HTTP
202.201.94.27:8080@HTTP
203.58.20.180:80@HTTP
203.59.162.122:8080@HTTP
203.64.78.35:3128@HTTP
203.69.225.66:80@HTTP
203.74.111.25:80@HTTP
203.98.38.20:80@HTTP
203.107.174.34:8080@HTTP
203.110.79.252:80@HTTP
203.110.79.252:3128@HTTP
203.115.71.10:80@HTTP
203.115.71.10:3128@HTTP
203.115.169.156:8080@HTTP
203.116.214.2:80@HTTP
203.121.160.66:3128@HTTP
203.130.245.70:8080@HTTP
203.144.143.2:80@HTTP
203.144.143.3:80@HTTP
203.144.160.242:80@HTTP
203.144.160.243:80@HTTP
203.144.160.244:80@HTTP
203.144.160.245:80@HTTP
203.144.197.194:80@HTTP
203.146.86.72:80@HTTP
203.146.86.72:8080@HTTP
203.154.67.149:80@HTTP
203.154.67.149:8080@HTTP
203.154.67.164:8080@HTTP
203.155.106.90:80@HTTP
203.156.136.8:3128@HTTP
203.156.172.66:80@HTTP
203.157.147.1:8080@HTTP
203.157.232.1:8080@HTTP
203.157.235.2:8080@HTTP
203.160.1.67:80@HTTP
203.160.1.68:80@HTTP
203.167.109.146:3128@HTTP
203.167.109.147:3128@HTTP
203.170.198.46:3128@HTTP
203.190.34.7:8080@HTTP
203.197.255.137:3128@HTTP
203.199.86.10:80@HTTP
203.213.73.229:80@HTTP
203.215.76.36:80@HTTP
203.215.76.36:3128@HTTP
203.234.220.39:80@HTTP
203.248.204.88:80@HTTP
203.252.59.29:8080@HTTP
206.108.200.16:80@HTTP
206.108.200.17:80@HTTP
206.108.200.18:80@HTTP
206.108.200.19:80@HTTP
206.108.200.20:80@HTTP
206.108.200.21:80@HTTP
206.108.200.22:80@HTTP
206.108.200.23:80@HTTP
206.108.200.24:80@HTTP
206.108.200.25:80@HTTP
206.108.200.26:80@HTTP
206.108.200.27:80@HTTP
206.108.200.28:80@HTTP
206.108.200.29:80@HTTP
206.108.200.30:80@HTTP
206.108.200.31:80@HTTP
207.90.224.9:8840@HTTP
207.127.0.2:80@HTTP
207.127.8.66:80@HTTP
207.183.72.109:8080@HTTP
207.232.201.69:8924@HTTP
207.248.240.118:80@HTTP
208.45.201.18:80@HTTP
208.142.252.7:8813@HTTP
208.216.119.19:3128@HTTP
209.86.122.188:80@HTTP
209.90.82.140:8080@HTTP
209.158.161.50:81@HTTP
209.212.118.136:80@HTTP
210.14.17.105:3128@HTTP
210.17.170.14:3128@HTTP
210.60.31.139:3128@HTTP
210.90.166.2:8080@HTTP
210.99.150.51:8080@HTTP
210.104.83.129:8080@HTTP
210.104.83.131:8080@HTTP
210.104.92.253:8080@HTTP
210.107.249.32:3124@HTTP
210.107.249.32:3128@HTTP
210.120.123.205:80@HTTP
210.154.109.176:8080@HTTP
210.172.95.138:444@HTTP
210.178.191.5:8080@HTTP
210.212.79.14:3128@HTTP
210.212.79.14:8080@HTTP
210.212.139.29:3128@HTTP
210.212.172.242:8080@HTTP
210.250.170.112:3128@HTTP
210.251.97.19:3128@HTTP
211.21.9.82:3128@HTTP
211.21.9.83:3128@HTTP
211.21.86.170:3128@HTTP
211.22.24.156:8000@HTTP
211.22.137.100:80@HTTP
211.22.137.100:3128@HTTP
211.23.65.75:3128@HTTP
211.43.104.137:444@HTTP
211.48.62.46:80@HTTP
211.57.77.2:8080@HTTP
211.75.118.41:3128@HTTP
211.78.176.252:8080@HTTP
211.114.170.130:8080@HTTP
211.162.0.75:3128@HTTP
211.162.63.121:3128@HTTP
211.167.135.29:8080@HTTP
211.184.40.2:8080@HTTP
211.250.83.253:8080@HTTP
211.250.152.2:8080@HTTP
211.250.201.194:8080@HTTP
211.251.70.130:8080@HTTP
211.251.73.66:8080@HTTP
211.253.186.34:80@HTTP
212.23.3.153:3128@HTTP
212.116.209.26:8080@HTTP
212.116.209.234:8080@HTTP
212.122.50.69:3128@HTTP
212.154.104.10:8080@HTTP
212.175.112.111:80@HTTP
212.175.112.112:80@HTTP
213.42.1.22:80@HTTP
213.42.60.141:80@HTTP
213.98.147.33:80@HTTP
213.152.66.195:80@HTTP
213.175.169.2:80@HTTP
213.175.169.2:3128@HTTP
213.175.169.2:10080@HTTP
213.180.245.34:3128@HTTP
213.217.40.165:8080@HTTP
216.104.196.225:80@HTTP
216.104.196.225:3128@HTTP
216.113.193.226:80@HTTP
216.230.133.210:3128@HTTP
216.235.60.26:3128@HTTP
216.250.211.5:80@HTTP
217.17.228.160:80@HTTP
217.17.228.161:80@HTTP
217.17.228.162:80@HTTP
217.17.228.163:80@HTTP
217.17.228.164:80@HTTP
217.17.228.165:80@HTTP
217.17.228.166:80@HTTP
217.17.228.167:80@HTTP
217.17.228.168:80@HTTP
217.17.228.169:80@HTTP
217.17.228.170:80@HTTP
217.17.228.171:80@HTTP
217.17.228.172:80@HTTP
217.17.228.173:80@HTTP
217.17.228.174:80@HTTP
217.17.228.175:80@HTTP
217.17.228.184:80@HTTP
217.17.228.188:80@HTTP
217.17.228.189:80@HTTP
217.17.228.190:80@HTTP
217.17.228.191:80@HTTP
217.17.233.160:80@HTTP
217.17.233.176:80@HTTP
217.17.233.177:80@HTTP
217.17.233.181:80@HTTP
217.21.81.1:80@HTTP
217.23.37.90:80@HTTP
217.125.14.35:80@HTTP
217.126.2.122:80@HTTP
217.127.239.75:80@HTTP
217.180.83.133:80@HTTP
218.4.84.218:80@HTTP
218.24.4.9:80@HTTP
218.44.178.53:8080@HTTP
218.44.188.226:3128@HTTP
218.56.32.230:8080@HTTP
218.87.160.147:3128@HTTP
218.188.13.86:3128@HTTP
219.27.62.12:8080@HTTP
219.72.233.97:8080@HTTP
219.93.174.194:80@HTTP
219.93.174.194:3128@HTTP
219.93.174.195:80@HTTP
219.93.174.195:3128@HTTP
219.93.178.163:3128@HTTP
219.93.180.97:3128@HTTP
219.93.180.98:3128@HTTP
219.93.181.3:3128@HTTP
219.93.211.74:80@HTTP
219.140.161.24:80@HTTP
219.142.111.69:8080@HTTP
219.144.196.202:8080@HTTP
219.149.233.179:8080@HTTP
219.150.32.184:3128@HTTP
219.163.126.250:3128@HTTP
219.163.179.226:3128@HTTP
219.166.122.250:3128@HTTP
219.240.37.28:80@HTTP
220.37.122.18:8080@HTTP
220.130.133.38:3128@HTTP
220.130.138.40:3128@HTTP
220.135.212.194:3128@HTTP
220.162.198.229:3128@HTTP
220.254.43.7:3128@HTTP
221.7.164.99:80@HTTP
221.8.12.42:3128@HTTP
221.10.124.34:8080@HTTP
221.237.167.8:80@HTTP
222.43.34.94:80@HTTP
222.43.34.94:3128@HTTP

手机QQ代理服务器怎么设置

用daili登录QQ的步骤:

寻找速度快的daili服务器地址:

 1. 由于腾讯公司的服务器在深圳(属于电信),所以网通、联通线路的用户在登录QQ、下载群共享的文件、下载网络硬盘的文件、和电信用户QQ视频连接困难、无法正常登录QQ、突破端口封锁限制以及访问QQ.COM站点时,速度会非常慢。要想提高访问电信站点的速度,我们必须找一个电信(或者铁通)的daili服务器

 2. 而且因这个daili服务器的运行速度要快,才能解决网通、联通访问电信速度反应慢的问题。所以在查找daili服务器时,必须选择可以匿名访问的,也就是在登录daili服务器时,不需要用户名和密码的。

 3. 查找daili服务器地址:可以使用

  QQ网络代理怎么设置

  一:QQ代理设置方法:
  QQ代理有两个类型可以选择:SOCK5代理服务器和HTTP代理服务器。
  (1)QQ登陆对话框中的设置
  在QQ登陆界面点击网络设置→出现的下拉列表中选择你的需要的代理类型→地址:填上你收集的代理服务器IP(“***.***.***.***形式的”)
  →端口:填上你找到的代理服务器的端口参数→把用户和密码框填上代理服务器提供的用户名和密码(一般免费代理是没有用户名和密码的,
  那么不用填)。
  例如你收集 到的代理服务器是127.0.0.1:80那么设置时地址填:127.0.0.1,端口填80,注意没有前面的冒号。
  好了现在基本设置好了,你可以测试一下你的代理服务器是否工作正常,
  点击测试。假如出现“代理服务器正常”,则这个代理是可用的,正常就可以登陆你QQ了。假如出现“无法连接代理服务器”,则说明这个代
  理不能使用,重新输入另外的代理参数,重新测试。
  (2)QQ在运行时的代理设置
  点击“菜单”→“系统设置”→“代理设置”
  其设置与上面的设置一样,不过要使刚刚输入的参数生效,必须下线一次,再上线,这样才能改变QQ的传输状态,使代理生效。
  二:IE浏览器的代理设置方法:
  1。菜单→“工具”→““Internet选项(O)”。
  2。选“连接”,单击“设置(S)…” →““代理服务器”→““对此连接使用代理服务器”→填上HTTP的地址和端口。
  3。如果有如FTP/SOCKS/HTTP等更齐全的代理数据,,可单击“高级(C)…”,分别填入对应的代理数据。(这项一般都没有,用不着填)
  4。现在差不多就OK了。。。。

  怎么设置QQ代理服务器

  第一步:寻找代理
  寻找qq代理是最关键的一步,是必须要有一个好的qq代理服务器以保证qq的正常运行。
  qq代理公布器的使用方法很简单,你只需按“读取数据”这个按钮就可以找到很多的代理。软件是从网站上的数据库随机读取qq代理(sock5代理)的数据,这样可以避免太多人同时使用同一代理。你可以随意选择你比较感兴趣的地址,这样使用代理的时候别人就会以为你是在那个地方。然后测试端口能否连接和其连接速度,端口能连接的为黑色,不能连接的为灰色。连接速度越短越好,这样才能保证qq的正常使用。
  第二步:设置代理
  找到一个不错的代理之后,我们还要在qq上进行设置。在qq的“系统参数”里面选择“网络设置”,将“使用socks5代理服务器”前面打上勾,这样底下灰色的部分就可以进行选择了。
  把用“qq代理公布器”获得的ip添加进去,并且写入相对应的端口号,清空最下面两项,然后点击“测试”,如果显示“代理服务器工作正常”的字样,就算成功了一半。不过还不要着急,我们还得进行登录测试。
  选择“离线”,然后再选择“登录”,如果一直登录不上去,说明正在使用这个代理的人太多,当很多人同时使用相同的代理,就会造成远程主机的繁忙或端口不能连接。建议你换一个代理。
  如果顺利登录上去,就说明这个代理是成功的。可以让好友帮你查看,了解到你的ip地址已经发生了变化,真实的ip地址被隐藏起来,所显示的仅仅是这个代理罢了!
  通过上面两步的设置就可以将qq的ip地址巧妙伪装起来了。

  QQ如何使用HTTP代理

  简单,用代理
  1 首先登陆http://bbs.cz88.net/index.php
  注册,找代理之家版面
  其实这个论坛就是发布qq代理发布器的纯真论坛,但是发布的代理ip因为变动,经常不可用,所以要去它的论坛,上面有天天更新的可用ip
  2 找到地理ip,如:
  SOCKS5
  61.11.120.213:1080 # 印度 CZ88.NET
  68.60.138.61:13451 # 美国 Comcast有线网用户
  80.66.242.48:1199 # 爱沙尼亚 CZ88.NET
  SOCKS4
  61.244.120.227:35524 # 香港 特别行政区
  68.167.30.226:1082 # 美国 CZ88.NET
  218.56.32.2:1080 # 山东省烟台市 网通
  219.224.19.184:1080 # 北京师范大学 CZ88.NET
  HTTP
  12.109.110.74:80 # 美国 ATT用户
  12.170.100.225:80 # 美国 ATT用户
  12.217.199.56:80 # 美国 ATT用户
  24.13.18.118:2301 # 加拿大 Comcast网络
  24.20.159.42:8080 # 美国 CZ88.NET
  24.224.228.56:8080 # 加拿大 CZ88.NET
  58.20.97.19:808 # 湖南省 CZ88.NET
  这样的等等,选定一个,一般qq用http的就行了
  3 打开qq,在登陆界面,选择高级设置—网络设置选择http代理,再输入地址和端口就行了,用户密码域不用管
  4 按测试–如果出现 代理服务器工作正常
  恭喜你,可以上qq了
  同理,msn一样的,msn用代理完全没有意义

  如何用代理服务器上QQ

  1、打开qq软件,点击右侧的小图标(设置)。

  2、鼠标左键点击下拉列表选择代理服务器形式。

  3、建议选择HTTP代理,直接输入代理服务器的IP地址,在后面输入代理服务器端口。

  4、然后点击测试,提示成功连接就可以了。如果连接失败就换一个服务器ip地址和端口

  然后点击确定在登录qq就可以了。